گذرنامه یا پاسپورت یکی از مدارک شناسایی رسمی در سطح بین‌المللی است