متقاضیان و مسافران گرامی لیست قیمت وقت سفارت ایتالیا در جردن و همچنین وقت سفارت ایتالیا در ولنجک به شرح زیر می باشد :